ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, TERAPIA PEDAGOGICZNA, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jednym z ważniejszych problemów edukacyjnych na jakie napotykają dzieci są niepowodzenia, które niestety zaczynają się pojawiać już w przedszkolu. Mogą one wynikać m.in. z zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno–społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe), zaburzeń mowy.

Sprawność wymienionych powyżej funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania w przyszłości techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są właśnie zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Odpowiednia organizacja zajęć oraz dobór właściwych metod i ćwiczeń daje dziecku szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. W czasie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych uwzględnia się indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, usprawnia się przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • usprawniają przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone,

 • utrwalanie zdobytych umiejętności,

 • uwzględnianie indywidualnych potrzeby dziecka,

 • zadbanie o przyjaznej i miłej atmosfery w trakcie zajęć: "mów dziecku, że jest dobre, że potrafi" J. Korczak

Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest:

 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości

 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym, również zaburzeń zachowania

 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno - motorycznej

 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się

 • ćwiczenia orientacji przestrzennej

 • ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała

 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

 • ćwiczenia sprawności manualnej

 • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli

 • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci

 • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczość

activEK - Centrum Zdrowego Człowieka

Oferta

Kontakt

activEK – Centrum Zdrowego Człowieka
81-584 Gdynia - Mały Kack
ul. Olgierda 125a/2 (I  piętro)

tel. kom. +48 501 546 150
e-mail: ek@acivek.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna
tel. +48 506 134 266

opinie-trojmiasto-png.png
Copyright © 2024 ACTIVEK – CENTRUM ZDROWEGO CZŁOWIEKA.